Samhället och ekonomi

Att samhället till mycket är uppbyggt med hjälp av ekonomiska system är ett faktum. Olika länder har skilda system och i Sverige balanserar sig de ekonomiska ramarna mellan vad som är varje enskild medborgares inkomst och vad som ger till den generella statskassan.

Inkomster i hushållen

En fast inkomst syftar till reguljära intäkter som kommer en privatperson till handa. När du jobbar som anställd har du en avtalad lön, vilken i det fallet är din fasta inkomst. Vår hushållsekonomi balanseras utifrån vilka privata inkomster vi har att räkna med samt våra utgifter. El- och vattenräkningar, internet- och mobilfakturor samt försäkringar är exempel på utgifter svenska hushåll i regel tenderar att ha. När ett hushåll har det knapert med inkomster samtidigt som räkningarna läggs på hög blir automatiskt skuldberget högre. Företagen är precis som det enskilda hushållet beroende av att generera inkomst till verksamheten och just därför används smidiga inkassotjänster för kravhantering på obetalade fakturor.

Oavsett om intäkterna genereras från en arbetande privatperson eller från ett företags produkt eller tjänst omfattas de av skatter. Skatterna går till statskassan som är en slags samlat konto för alla intäkter som gagnar den svenska staten. Det är från skatterna den svenska välfärden betalas, det vill säga barnomsorg, sjukvård och utbilding för att nämna några sektorer.

Hjälp och bidrag

Som en del av det svenska ekonomiska samhällssystemet ingår olika former av hjälp och bidrag. Tidigare talades det bland annat om socialbidrag, vilket idag går under begreppet ekonomiskt bistånd. Det går att ansöka om biståndet hos alla komuners socialtjänster och det är dess övermyndighet, Socialstyrelsen som ansvarar för all handläggning av den här typen av ärenden. I korta drag är det ekonomiska biståndet ett slags stöd som privatpersoner med ekonomiska svårigheter kan få. Inom ramarna för ekonomiskt bistånd finns stöd för olika behov så som vid arbetslöshet eller tandvård. För att återgå till det som inledningsvis nämndes om balansen mellan inkomster och utgifter är det således dessa som avgör möjligheten för svenska medborgare att få det ekonomiska biståndet.

Svensk ekonomi i världen

Under de senaste decennierna har Sveriges ekonomi blomstrat och utvecklingen har varit mycket positiv. En stabil tillvaro har varit ett faktum för både små och stora företag där vi som land har representerat höga siffror gällande både export och import. Sverige är bland annat en av världens största exportörer av ny teknik inom musik och underhållning samt att vi har en stark basindustri i ryggen.

Det händer dock mycket ute i världen just nu – oroligheter som kan ställa till det även för det svenska samhället och vår tämligen goda ekonomi. Brexit är en politiskt ämne som definitivt kommer spela en avgörande roll för hur de närmaste åren kommer att se ut rent utvecklingsmässigt för den svenska ekonomin. Även det senaste årets politiska kaos i Sverige har visat på brister när det kommer till ekonomiska satsningar. Bostadsbristen är ett bra exempel som kommer innebära tuffa utmaningar för vårt samhälle.

mh-cicero-lite