Fakta om civilsamhället

Samhälle som begrepp är väldigt brett och även om man ofta tänker på statlig inblandning och så vidare så behöver så inte vara fallet. När man talar om samhälle behöver staten eller det offentliga inte vara inblandat över huvud taget faktiskt. Man brukar då tala om något som kallas för civilsamhället.

Ett samhälle där människor hjälper varandra och uträttar saker utan statlig och offentlig inblandning brukar kallas för civilsamhället. Det behöver inte betyda att det råder anarki. Exempel på civilrättsliga aktörer är till exempel sådana organisationer som bygger på ideell basis så som till exempel idrottsföreningar, kyrkor, välgörenhet och hembygdsföreningar. Det kan också vara stiftelser som är privata eller icke offentligt finansierade institutioner.

Civilsamhället har av vissa tänkare definierats som ett slags mellanland mellan staten och näringslivet. Begreppet kommer från engelskans civil society som i sin tur härstammar från latin. Begreppet användes redan av Cicero i det antika Rom.

Man kan alltså säga att civilsamhället är den interaktion som sker på organiserad nivå utanför staten och är därmed ett slags skyddsnät för om staten skulle gå åt skogen. Detta kan man se i krisländer där människor ofta har sökt sig till kyrkan eller till andra hjälporganisationer då staten inte kan erbjuda detta.

Civilsamhället är nära knutet till det som ibland kallas för den ideella sektorn. Detta begrepp betecknar insatser i ett samhälle som sker på ideell basis. Det kallas ibland även för frivilligsektorn. Den ideella sektorn har en väldigt lång historia i Sverige och i landet finns det cirka trettiotvå miljoner människor som är engagerade inom 200 000 ideella organisationer. Denna sektor kan de facto ses som en bas i det svenska samhället eftersom det ofta finns ett samspel mellan frivilligsektorn och det statliga. Det är också mycket lätt i Sverige att starta föreningar och det finns många allehanda stöd för föreningar som startas. Studier har visat att den genomsnittlige svensken lägger cirka 16 timmar i månaden på ideellt arbete.

Några av de kanske viktigare funktioner som civilsamhället fyller är hjälporganisationer. Till exempel så är många kvinnofridsföreningar startade inom civilsamhället där kvinnor som misshandlas på olika sätt kan få stöd och hjälp. Den överlägset största kategorin av föreningar i Sverige är dock idrottsföreningar, och det är ovanligt att det inte finns åtminstone någon idrottsförening i varje svensk by.

mh-cicero-lite