Vad är CopySwede / privatkopiering?

Organisationen CopySwede startades 1997. Avsikten var att bevaka sina medlemmars rättigheter till ekonomisk kompensation för den sk. "privatkopiering" som kunde antas ske och för vilken, genom privatkopieringens natur, ersättning inte utgick till rättighetsinnehavaren.

 

CopySwede bedriver sin verksamhet med stöd av en formulering i Upphovsrättslagen som ger en "organisation" rätt att företräda rättighetsinnehavare och upphovsmän avseende insamling av privatkopieringsersättningen. Problemet är att lagtexten är luddig. Det är inte tydligt klargjort vilka produkter som faktiskt kan användas för privatkopiering och i vilken omfattning det i sådana fall sker. När förhandlingarna med elektronikbranschen strandat har CopySwede uttnyttjat den här  otydligheten för att efter eget tycke succesivt bredda sin avgiftsbas.

 

Läs gärna mer på: Vad säger CopySwede?

 

Från att initialt endast ha omfattat förbrukningsmedia (CD, DVD, kassetter) har under de senaste åren produkter som löstagbara hårddiskar, USB-stickor och DVD-spelare med inbyggd hårddisk lagts till. Nu har man återigen, ensidigt och utan stöd av elektronikbranschen eller oss som konsumenter, utökat omfattningen till att inkludera datorer, mobiltelefoner, hårddiskar, surfplattor, med mer.

 

I dagsläget avgiftsbeläggs i stort sett all hemelektronik med allt från några kronor till flera hundralappar. Avgifter som oavkortat påförs oss som konsumenter. Oavsett om vi använder vår mobiltelefon, dator, etc. för privatkopiering.

 

Vi protesterar kraftfullt mot att en privat organisation som CopySwede får göra på detta sätt.

 

Det är orimligt att CopySwede tillåts att ensidigt och efter eget tycke bestämma om avgifter  som belastar oss som konsumenter och som snedvrider konkurrensen på marknaden.

 

CopySwede baserar sina avgifter på egna antaganden och spekulationer kring i vilken omfattning privatkopiering sker och vilka produkter som i sådana fall används för den. Inga oberoende granskningar har gjorts av de senast påkomna avgifterna, de har helt och hållet uppkommit efter interna diskussioner på CopySwede.

 

Sina krav presenterar CopySwede med vaga hänvisningar till Upphovsrättslagen. CopySwede är inte tydliga med att de är en privat organisation, många återförsäljare och distributörer upplever det helt felaktigt som att CopySwede är en myndighet och att de därför är skyldiga att oreserverat betala CopySwedes avgifter. CopySwedes gör mycket lite för att förändra denna felaktiga bild av sig själva, de lever gott på att uppfattas som en myndighet och vill inte ändra på den bilden.

 

Vi vill med detta upprop "Stoppa CopySwede" få igenom en förändring. En privat organisation skall inte ha rätt att "beskatta" produkter på ett sådant sätt att det i slutänden drabbar oss som konsumenter. Vi är för att rättighetsinnehavare och upphovsmän ska få ersättning för sina verk, men det får inte ske på ett rättsosäkert och inkonsekvent sätt utan måste organiseras utifrån faktiskt kunskap om förhållanden och vad som är rimligt enligt sunt förnuft.